Kvalitetsudvikling og evalueringsstrategi på Michael Skolen HF

Den løbende evaluering i hf-afdelingen er en forudsætning udvikling og forbedring. I hf-afdelingen har vi en overordnet evalueringsstrategi, som omfatter evaluering af undervisningen, evaluering af eleverne og evaluering af udvalgte områder.

Evaluering af undervisningen

Evaluering af den daglige undervisning og projekter i forbindelse med undervisningen foregår løbende i dialog mellem elever og lærere – og indbyrdes mellem lærere i supervisionssystemer. Michael Skolens hf-afdeling udgør en meget lille skole, hvor der er tæt kontakt mellem undervisere og elever. Det betyder, at den interne og formative evaluering af undervisningen er et emne, der behandles ugentligt i PR (afdelingsmøder), idet vi kun har to hold, som begge behandles intensivt på PR-møderne, hvor klassernes samlede læringsmiljø bliver behandlet – herunder den daglige feedback fra elever. Ud over denne løbende, interne dialog, skal alle elever to gange årligt evaluere undervisningen og arbejdet i undervisningen: dels i dialog med udvalgte lærere, dels i form af en spørgeskemaundersøgelse. I forbindelse med evalueringen af undervisning, fagligt udbytte og klassens sociale miljø, fokuseres der i PR på opfølgning i forhold til klasserumskultur, de enkelte elevers trivsel, undervisningens tilrettelæggelse og arbejdsformer, arbejdsbyrde, elevernes indsats og motivation, deres læringsproces og undervisningsmaterialer. Denne opfølgning giver både elever, lærere og ledelse sikkerhed for, at undervisningen bliver tilpasset sine betingelser og muligheder på kvalificeret vis.

Evaluering af elevernes faglige standpunkt

To gange årligt gennemfører vi studiesamtaler med eleverne individuelt. Her får eleverne udtalelser fra alle hf-undervisere om deres faglige standpunkt, og der er mulighed for at indføre korrektioner i forhold til elevernes studievaner i form af aftaler. Eleverne har tilsvarende mulighed for at respondere på undervisningen individuelt.

Den første gang (1. semester) handler samtalen om elevens faglige og sociale trivsel samt egne faglige ambitioner og lyst til at fortsætte/skifte uddannelse. Den anden gang får eleverne skriftlige udtalelser fra alle hf-undervisere om deres faglige standpunkt, den tredje samtale er bla. fokuseret på praktiske muligheder for at løfte eget niveau, mens den fjerde samtale handler mest om forløbet efter afsluttet hf.

De faglige standpunkter evalueres også ved afslutningen af alle forløb i form af skriftlige udtalelser (vedr. skriftlige afleveringer) eller mundtlig feedback på synopsisafleveringer eller elevforedrag eller lejlighedsvise udstillinger/fagdemonstrationer.

Evaluering af udvalgte områder

I Michael Skolens hf-afdeling arbejder vi med en to-eller treårig kvalitetssikringsstrategi, der er selvstændigt beskrevet på hjemmesiden (her). På baggrund af de almindelige trivselsmålinger (skolens APV og elevernes trivselsundersøgelse, ETU, som er tilgængelige på hjemmesiden her), udarbejder skolens ledelse og hf-kollegium to-tre fokuspunkter til udvikling, implementering, evaluering og efterfølgende korrektion. De handler om dannelsesmål, udvikling af tværfaglige perspektiver og fx SPS-forløb eller fastholdelse.

Hvert efterår deltager alle skolens elever i en omfattende national elevtrivselsundersøgelse (ETU). Det er en anonymiseret elektronisk evaluering, der undersøger elevernes tilfredshed med det fysiske og psykiske arbejdsmiljø: faglig trivsel, social trivsel, læringsmiljø, pres og bekymringer og mobning.

Den er udgangspunkt for efterfølgende drøftelser og indsatser i klasserne, hvor skolen drager nytte af sit intime miljø og etablerer adækvate tiltag, som bliver implementeret og drøftet i klasserne i det efterfølgende år.

Indsatsområder 2023-24

Dannelse: myndighed, livsduelighed og uddannelsesparathed på tværs af fag
Trivsel og tillid i læringsrum og skolemiljø.

Indsatsområder 2022-23

Implementering af udviklingsarbejde om Steiner-pædagogiske dannelsesmål og hf-fagenes tværfaglige dannelsesmål i hf-afdelingens overordnede studieplan (se her).
Tværfaglig kvalitetssikring i KS og NF (se kvalitetssikringsstrategi)
SPS-elevers tværfaglige udbytte (se kvalitetssikringsstrategi)

Indsatsområder 2021-2022
Udvikling af begreber og perspektiver til integration af Steiner-pædagogik i forhold til hf-læringsmål.
Tværfaglighed og faglig bevidsthed i 2. hf’ernes årsopgaver.

Fastholdelse.

Indsatsområder 2020-2021
Udvikling af begreber og perspektiver til integration af Steiner-pædagogik i forhold til hf-læringsmål.
Tværfaglighed og faglig bevidsthed i 2. hf’ernes årsopgaver.

Fastholdelse.

Opfølgning på ETU 2022/23
Den årlige ETU er landsdækkende, og dataindsamlingens systematik og værdibeskrivelse er reelt baseret på større uddannelsesinstitutioner end Michael Skolen, hvor der pr år kun er to klasser i afdelingen. Resultaterne slår hårdt ud på vores skole, både positivt og negativt.
ETU-tallene fra efteråret 2022 markerer to problemstillinger, som er blevet adresseret systemisk i Michael skolens hf-afdeling i løbet af foråret 2023, dels ved hjælp af socialt arbejde i klasserne, som fik fin efterbehandling og -evaluering, dels ved hjælp af muligheder for anonym indrapportering, hvis der var ønsker om særlige indsatser. Det sidste viste der sig imidlertid ikke behov for.
Elevtrivsel er et særligt indsatsområde i hf-afdelingens nye kvalitetssikringsplan for perioden 2023-25
Jacob K. Nielsen, rektor.