Økonomi: forældrebetaling – gældende pr. 1. maj 2024

Selvom Brombærhuset som organisation hører under Michael Skolen, har institutionen et selvstændigt budget.

Sammen med økonomiudvalget er Brombærhusets leder ansvarlig for Brombærhusets økonomi.

Brombærhuset drives privat, uden permanent kommunal støtte, dog er et individuelt tilskud pr. barn, fra barnets hjemkommune med til at sikre Brombærhusets eksistens.

Optagelse:
Optagelse i Brombærhuset er bindende ved modtagelsen af bekræftelses brev.

Der betales et indmeldelsesgebyr på kr. 760. ved optagelse

Forældrebetaling:

En plads i Brombærhuset koster:

Børn under 3 år:

  •  Forældrebetaling: kr. 3.791 plus fradragsberettiget gavebidrag på kr. 50 i alt kr. 3.841.

Børn over 3 år:

  • Forældrebetaling: kr. 3.434 plus fradragsberettiget gavebidrag på kr. 50 i alt kr. 3.484.

Betalingen er inkl. mad og bleer – og betales forud.

Fripladstilskud og søskenderabat.
Der kan søges fripladstilskud hos kommunen.
Søskenderabat udløses automatisk fra kommunen.

Flex- og deltidspladser.
I Brombærhuset tilbydes ikke flex- og deltidspladser.

Udmeldelse:

Udmeldelse af Brombærhuset skal se med 2 måneders varsel og ophørs datoen er altid den sidste i måneden.

Udmeldelsen foretages skriftligt til Michaelskolens kontor på mail:

mail@michaelskolen.dk

Den skal være os i hænde senest 2 måneder før barnet ophører i institutionen. Det er ikke muligt at opsige en plads til udgangen af juni, heller ikke hvis barnet skal i skole. Det skyldes, at Brombærhuset ikke kan optage nye børn til opstart pr. 01.07, hvor der er sommerlukket. For at sikre kontinuitet i antallet af børn sommeren over, skal pladsen opsiges med udgangen af maj eller juli.

Hvis barnet ønskes udmeldt og overflyttet til en anden institution, gør vi opmærksom på at forældrene, i overlapningsperioden, hæfter for både den generelle forældrebetaling og det kommunale tilskud.

Gavebidrag.
I forældrebetalingen er et frivilligt gavebidrag til institutionen på kr. 50,-.

Gavebidraget er frivilligt og kan trækkes fra i skat.

Gavebidraget regnes som en del af institutions prisen og med regnes i institutionens samlede budget. Hvis man ikke ønsker at betale gavebidraget kan det frameldes hos vores bogholder Gitte Olsen pr. mail.: bogholder@michaelskolen.dk

Medlemskab af skoleforeningen.
Oveni forældrebetalingen betales kr. 100 om året for medlemskab af skoleforeningen.

Medlemskabet af skoleforeningen er frivilligt. 

Skoleforeningen støtter op om pædagogiske tiltag og har til formål at sikre det antroposofiske syn i den pædagogiske hverdag. Skoleforeningen står også bag mange arrangementer på Michael skolen og i Brombærhuset. Brombærhuset og Michael Skolen kan søge skoleforeningen om økonomisk tilskud til personalekurser, arrangementer mm. 

Hvis man ikke ønsker medlemskab af skoleforeningen kan dette frameldes hos vores bogholder Gitte Olsen pr. mail: bogholder@michaelskolen.dk

Læs mere om skoleforeningen her