PROCEDURE VED UDSKRIVNING ELLER BORTVISNING AF ELEV

Procedure udskrivning af elev:

  1. Elev og forældre er forud bekendt med, at der på skolen er et problem, der kan føre til udskrivning

    (typisk ved samarbejdsproblemer eller ved tilsidesættelse af skolens regler).

  2. Skolen indkalder skriftligt t il samtale med forældrene, hvor det klart fremgår, hvad der er baggrund for samtalen, samt at det kan ende med en udskrivning. Det redegøres overfor forældrene, at eleven vil blive inddraget og hørt, så elevens perspektiv og synspunkter indgår i skolens beslutningsgrundlag. Ved mødet går parterne i dialog om det oplevede problem.

3. Derskrivesreferatafsamtalerne.Referatetlæsesopislutningenafmødetogudleverestil forældre.

4. Sagens oplysninger forelægges skolens pædagogiske ledelse, der træffer endelig afgørelse. 5. Michaelskolensbestyrelseorienteresomsagensforløbogomedelsensbeslutning.
Efter udskrivning:
Skolen vil i videst muligt omfang hjælpe eleven videre i et andet undervisningstilbud.

Såfremt eleven er undervisningspligtig, underrettes elevens hjemkommune om, at eleven ikke længere deltager i skolegang på Michael Skolen.

Såfremt skolen udskriver eleven, bortfalder forældrebetalingen ved udgangen af nærværende måned. Procedure bortvisning af elev:

Såfremt der er tale om bortvisning, vil der ikke altid have været en forudgående proces.
Typisk vil der derfor ikke have været en første samtale som beskrevet i procedure om udskrivning af elev. Der kan i bortvisningssager være tale om en samtale med eleven, hvor eleven høres om sine synspunkter, og hvor årsagen til bortvisningen forklares. Ved bortvisning skal forløbet gennemføres hurtigt, typisk inden for et par dage.

Såfremt bortvisningen drejer sig om en ældre elev kan der være omstændigheder, der gør, at skolen overvejer en bortvisning, uden forudgående orientering til forældrene, før eleven inddrages. Michael skolen vil dog så vidt muligt tilstræbe at tilbyde en fælles samtale og høring.

Stokholtbuen 25 2730 Herlev

www.michaelskolen.dk Telefon 4484 9898 E-mail: mail@michaelskolen.dk

Bortvisning sker som udgangspunkt kun, hvis der er tale om alvorlige eller uacceptable omstændigheder.

https://michaelskolen.dk/paedagogik/skoleregler/

https://michaelskolen.dk/trivsel-regler-strategier/studie-og-ordensregler/

Det er samtidig vigtigt at understrege, at procedurer ikke kan være en fast manual for bortvisningssager, da der altid skal foretages en konkret, individuel vurdering i hver enkelt sag.

Afgørelsen sendes skriftligt til forældrene.

Børnekonventionens krav om inddragelse betyder, at eleverne skal inddrages, og deres synspunkter skal indgå i beslutningen om at udskrive eller bortvise eleven.

https://www.uvm.dk/-/media/filer/uvm/udd/frie/pdf17/170920-saadan-inddrages-eleverne.pdf

https://www.uvm.dk/-/media/filer/uvm/udd/frie/pdf15/150326-at-lytte-og-indrage.pdf

https://www.uvm.dk/-/media/filer/uvm/udd/frie/pdf15/150326-jeg-har-ret-tiI-at-blive-lyttet-tiI.pdf

Se FN-konventionen af 20. november 1989 om Barnets Rettighed Artikel 3 og Artikel 12 https://www.retsinformation.dk/eli/ltc/1992/6