Special- og supplerende undervisning

I hele specialområdet tilstræbes det enkelte barns behov varetaget så præcist som muligt både i forhold til indhold og til tidspunkt – set i forhold til, hvor barnet er i sin udvikling både tankemæssigt, følelsesmæssigt og viljesmæssigt. Ligesom den samlede klasseundervisning skabes ud fra en indsigt i barnets udvikling, må specialundervisningen planlægges og gennemføres i samme ånd.

Steinerpædagogik søger at hjælpe og udfordre den enkelte elev i forhold til dennes behov og evner – at give plads til, at elevens potentiale kan vokse i et samarbejde med andre mennesker og verden omkring. Pædagogikken udleves i en fælles sammenhæng, hvor det skabende er centralt. Heri rummes og inkluderes også enkelte elever med særlige behov – til gavn for mangfoldig- og helheden.

I specialundervisning og i den supplerende undervisning tilrettelægges konkrete, afgrænsede forløb, der kan møde eleven inden for bestemte områder. Her kan hver elev fordybe sig og finde eget tempo og sikkerhed i læringsprocesserne. Særlige kurser i under-, mellem- og overskole tilrettelægges målrettet elevbehov, niveau og elevgruppe. Forløb aftales i et samarbejde mellem specialundervisere og klassens lærere samt familier. Efter et forløb er eleven tilbage i klassen – indtil en eventuel ny aftale indgås. Pauser lader stoffet og motivationen hvile til ny forvandling og parathed. Et rettidigt og omhyggeligt samarbejde og jævnlige forventningsafstemninger mellem hjem og skole kan sikre det største udbytte og foregribe udfordringer.

Ekstra hjemmearbejde

En vellykket specialundervisning bygger, som alt andet på skolen, på et tæt og velfungerende samarbejde mellem forældre og lærere. Når man som forældre har et barn, der på den ene eller anden måde behøver noget ekstra, da bliver man også ‘forældre med lidt ekstra’. Der er behov for at følge elevens arbejde endnu tættere, end man er vant til og lidt oftere. Alting bliver lidt mere intenst. Dette giver særlige muligheder, og barnet vil sandsynligvis profitere af den ekstra voksenopmærksomhed – uanset hvad behovet måtte dreje sig om.

Supplerende undervisning

Har en elev behov for særligt fokus, kontaktes koordinator for specialundervisning, og ekstra undervisning tilrettelægges i en periode – på klasselærers, faglærers eller forældres initiativ.

I specialundervisningen og den supplerende undervisning planlægges konkrete, afgrænsede forløb, der kan møde eleven inden for bestemte områder. Her kan hver elev fordybe sig og finde eget tempo og sikkerhed. På skolen er en bred vifte af understøttende og inkluderende undervisning. Skolens smed, havebrugs- og håndværkslærere støtter med ekstra timer.

Understøttende sangundervisning, instrumentalundervisning samt fremmedsprogs-, læse-, skrive- og regnefaglige ‘løft’ tildeles elever i skemalagte perioder og i faste moduler.

Timerne kan lægges før eller efter elevens normale skema, i perioder i hovedfagsundervisningen, i pauserne, i fagtimerne. Hensynet til elevens udbytte, deltagelse og integration vægtes højt. Perioderne aftales i et samarbejde mellem specialundervisere og klassens lærere samt familier. Efter et forløb er eleven tilbage i klassen – indtil en eventuel ny aftale indgås.

Pauser lader stoffet og motivationen hvile til ny forvandling og parathed. Desuden har klasserne ekstra timer med klasselæreren, hvor skiftende elevgrupper får særlig opmærksomhed. Igennem et skoleår møder flere elever i hver klasse skolens række af inkluderende undervisningsplaner. Herudover kendetegnes skoledagene af forudsigelighed, struktur, faste rytmer og gode vaner. Dette profiterer alle elever af.

Evalueringen af undervisningen sker bl.a. gennem elevens deltagelse i klasserummet og i det sociale liv samt gennem samtaler og møder med forældre og fagligt personale.

Specialelever

Specialelever er særligt udfordrede elever, som understøttes særligt – med individuel undervisning, støtte i klassen, undervisning på mindre hold. Netværksmøder afholdes, funktionsbeskrivelser og handleplaner udarbejdes til brug bl.a. ved ansøgning om specialstatus og i den løbende evaluering. Inklusion af elever med særlige behov kræver et positivt samarbejde og afstemning af forventninger til den faglige og sociale fremgang. Jævnligt vurderes, om eleven profiterer af og stadig behøver særlige vilkår, om eleven trives i normalklassen, og hvordan og om Michael Skolen fortsat kan varetage de særlige behov. I enkelte tilfælde findes alternative skoletilbud.

Procedurer for identificering og indsats for elever med særlige udfordringer

Du kan læse vores procedure for identificering og indsats for elever med særlige udfordringer her