Kvalitetssikring og evaluering

Tilsyn og den lovpligtige evaluering

Intern evaluering

2.1 Evaluering af elevernes udbytte af undervisningen
2.2 Selvevaluering af den samlede undervisning med fokus på årsplaner, del- og slutmål
2.3 Selvevaluering med fokus på særlige emner

3. Opfølgningsplan
3.1 Opfølgning på tilsynførendes rapport
3.2 Opfølgning på den interne evaluering
3.2.1 Opfølgning på evaluering af elevernes udbytte af undervisningen
3.2.2 Opfølgning på selvevaluering af de samlede undervisningsmål, herunder delmål og slutmål-
årsplan

1. Tilsyn og den lovpligtige evaluering

Michael Skolen har tilknyttet eksterne tilsynsførende, som fører tilsyn med undervisningens kvalitet. Den tilsynsførende vurderer, om undervisningen og elevernes faglige niveau står mål med undervisningen i folkeskolen. Michael Skolens tilsynsførende er:

Viggo Nørgaard Nielsen: viggon1@hotmail.com

Den aktuelle tilsynsrapport kan læses her: Tilsynsrapport 2023

2. Intern evaluering

De frie skoler skal dels evaluere elevenes udbytte af undervisningen, samt sikre intern selvevaluering af skolens samlede undervisning.

2.1 Evaluering af elevernes udbytte af undervisningen

Eleverne evalueres forskelligt i grund- og mellemskole.
På alle klassetrin undervises der periodevis i et enkelt fagområde i 4-5 uger i sammenhængende lektioner hver morgen. Disse timer kalde hovedfag.
Hovedfag er, i de mindste tre klasser, dansk, regning og hjemstavnslære.
Fra 3. klasse tilføjes følgende fag: Historie, geografi, dyrekundskab, plantelære, mineralogi, seksuallære, færdselslære, fysik og kemi.
Eleverne udarbejder arbejdshæfter i samarbejde med læreren og i grupper med øvrige elever i klassen. Afhængig af klassetrin arbejdes der mere eller mindre selvstændigt.

Der evalueres dagligt med eleverne under arbejdsprocesserne, hvor læreren står til rådighed for at vejlede og hjælpe eleven med opgaverne i den del af undervisningstiden, der er forbeholdt skriftligt arbejde. Der differentieres i sværhedsgrad og omfang. Eleverne vurderes på baggrund af:

  • Skriftlig fremstilling og skriftligt materiale
  • Elevens produkter og værker, her vurderes engagement
  • Elevens engagement og bidrag i undervisningen
  • Elevens engagement i klassen og i de sociale sammenhænge
  • Elevens trivsel vurderes

Efter endt undervisningsperiode gennemses arbejdshæfter og læreren kommenterer fra og med 5. klasse, skriftligt elevens indsats og faglige standpunkt, samt vejleder i forhold til elevens fremtidige arbejde. Den vejledning foregår ved, at lærer og elev mødes til samtale, hvori der tales om elevens fremadrettede arbejde, samt en bedømmelse af det afleverede materiale.
Der udføres kompetence test i fagene dansk, engelsk og matematik i 7. og 8. klasse.
Ved de to årlige – obligatoriske forældremøder gennemgås undervisningsplanen og der fortælles om klassens arbejdsvaner, faglige standpunkt og eventuelle sociale udfordringer, som forældregruppen bedes støtte om om at løse.
Der er en årlig skole/hjem samtale på alle klassetrin
Michael Skolen er karakter- og eksamensfri. Elevernes faglige standpunkt synliggøres gennem dialog i den daglige undervisning og formaliseres via de skriftlige vidnesbyrd, der ydes efter 2., 4., 6. 8. og 9. klassetrin.

2.2 Selvevaluering af den samlede undervisning med fokus på årsplaner, herunder del- og slutmål.

Under skolens ugentlige pædagogiske konference/læremøde, hvor der er mødepligt,
Fremlægger lærerne fra klasserne – undervisning, elev trivsel, udfordringer og succeser.
Herunder gennemgang af de enkelte klassers årsplaner.
Michael Skolen har løbende fokus på de enkelt fagområder, som strækker sig over flere
Klassetrin.

Michael Skolen evaluerer ligeledes om skolens egne mål- og delmål. Dette for at sikre at lærere lever op til skolens egne mål, herunder pensum.

2.3 Selvevaluering med fokus på særlige emner

Der gennemføres løbende selvevaluering med fokus på særlige emner, f.eks.:

Evaluering af klubtilbud
Evaluering af specialundervisning
Evaluering af kommunikation
samt andre emner.

Ovenstående indarbejdes og evalueres i en treårig ramme (til og med efterår 2024)

3. Opfølgningsplan ift. de forskellige evalueringstyper

3.1 Opfølgning på tilsynsførendes rapport
Rapporten fremlægges ved skolens årlig generalforsamling. Såfremt skolen ikke opfylder stå mål.kravet, skal bestyrelsen og skoleledelsen forholde sig til dette. Skolens leder vurderer i samarbejde med forvaltningsgruppen, hvilke tiltag der skal/kan sættes ind med i tilfælde af, at stå-mål krav ikke er opnået.

Tilsynsrapporten skal være tilgængelig på skoens hjemmeside.

3.2. Opfølgning på den interne evaluering

3.2.1 Opfølgning på evaluering af elevernes udbytte af undervisningen
Der er løbende forældrekontakt. Der afholdes årlige åbne fremvisninger/udstilinger
af elevernes skriftlige og håndværksmæssige arbejder.

3.2.2 Opfølgning på selvevaluering af de samlede undervisningsmål, herunder delmål og slutmål
Alle klasselærere og faglærere formulerer årsplaner, der skaber overblik over det årlige
pensum.
Der tilbagemeldes til kollegiet i forhold til eventuelle korrektioner.
De enkelte klassers årsplaner lægges på skolen hjemmeside senest med udgangen af
august pågældende skoleår.

Evalueringsstrategi: Lærerne tilbagemelder årligt om den tilsigtede årsplan er gennemført. Såfremt dette ikke er tilfældet ved skoleårets slutning, indarbejdes dette i forhold til det kommende års skemalægning. Der tages stilling til hvilke tiltag, der skal/kan etableres. Det kan evt. være mentorordninger og/eller omlægning af skemaet.