Målsætning

Michael Skolens mål er at drive en 12-årig skole, der udmunder i en ”Steiner hf” (hf med overbygning, udbudt efter § 68 i lov om gymnasiale uddannelser). Skolens ambition er dels, at elevernes kompetenceudvikling i grundskolen – 1.-9. klasse – mindst skal svare de krav, der stilles i den danske folkeskole, dels, at den afsluttende Steiner hf realisere de overordnede dannelsesmål, der er beskrevet nedenfor.

Skolens pædagogik er inspireret af Rudolf Steiner. Det betyder, at undervisningen på skolen er præget af samspillet mellem boglig-intellektuel dannelse og dannelse igennem musikalsk, kunstnerisk og håndværksmæssigt arbejde. På den måde forpligter skolen sig til at imødekomme og udvikle eleverne som helhedsorienterede mennesker, der kan realisere sig selv tænkende, følelsesmæssigt og viljesmæssigt.

De overordnede dannelsesmål for den afsluttede, 12-årige skolegang er, at eleverne skal opnå uddannelsesparathed, livsduelighed og myndighed. Vejen til dette mål skal altid afstemmes i pædagogisk, fagligt og didaktisk i forhold til elevernes konkrete alder og behov.

Uddannelsesparathed er et mindstemål for skolegang og ungdomsuddannelser i det hele taget: eleverne skal være parate til at komme videre, når de går ud, og de skal tage nogle velfunderede, personlige valg i forhold til deres videre vej. Men ambitionen er også, at skolens elever skal være parate til at påtage sig valget i bevidsthed om, hvad det kræver at gå den vej, de vælger: de skal have en fornemmelse af vidensmønstre, traditioner og muligheder i mange uddannelsesretninger, som skal begrunde sig funktionelt i skolens brede intellektuelle, kunstneriske og håndværksmæssige fagrække.

Livsduelighed handler om, at eleverne skal kvalificeres til at kunne løse praktiske, sociale og faglige problemer af mange slags, at de har begrundet tillid til, at de kan agere funktionelt, selvstændigt og kreativt i forhold til praktiske udfordringer i bredeste forstand.

Myndighed handler om, at eleverne skal have en sikker fornemmelse af, at de kan reflektere, vurdere og vælge i overensstemmelse med en kvalificeret, etisk (problem)bevidsthed, at de kan forholde sig til diskussioner og interessekonflikter på en vidensfunderet, nuancerende og velartikuleret måde.

Målsætningen er, at disse dannelsesmål skal forme sig i de enkelte elever med tydelig respekt for deres individuelle forskelle og kvaliteter. Samtidig er det skolens mål, at den individuelle dannelse foregår i samklang med den sociale sammenhæng, eleverne indgår i på skolen. Denne respekt for elevernes individuelle og sociale behov skal virkeliggøres metodisk og pædagogisk i skolens hverdagsliv og almindelige drift.