Målsætning

Michael Skolens mål er at drive en 12-årig enhedsskole efter Rudolf Steiners idéer, således som de udvikles og gives af et lærerkollegium, hvis personlige og fælles sociale inspirationskilde er antroposofien. Undervisningen på Michael Skolen tilrettelægges ud fra et antroposofisk menneskebillede og en udviklingspsykologi, der søger at fremme en udvikling hos eleverne frem mod at være frie, individuelle, moralsk ansvarlige og demokratiske individer. Samtidig er det skolens målsætning at levere en undervisning, der fagligt står mål med folkeskolens undervisning til og med 9. klasse, og at overskolen fagligt skal kunne betragtes som et alternativ til det almene gymnasium.

Facadeskultpur udhugget i sten

Skulpturen her møder dig, når du går forbi eurytmisalen og ind i skolegården

Et mål, der tilgodeser faglig færdighed, individuel udvikling og social kompetence

Man kan sige, at vi “spørger ikke om, hvad mennesket må vide for at passe ind i det bestående samfund, men spørger om, hvad der findes i mennesket af anlæg, og om hvad som kan udvikles i det.” (Rudolf Steiner 1919). Det er skolens mål gennem undervisning og kunstnerisk-praktisk aktivitet at tilgodese faglig færdighed, individuel sjælelig udvikling og social kompetence.

Formidlingen af det faglige undervisningsstof er formet således, at de enkelte fag kan virke gradvist vækkende og herudfra karaktérdannende. Stoffet fremmer de evner, der skal udvikles. Læreprocessens betydning sidestilles med resultatets.

De intellektuelle, de kunstneriske – og de håndværksmæssige discipliner benyttes i forening med hinanden. Til opbygning af de sprogligt-humanistiske og de matematisk-naturvidenskabelige fag opøves eleverne gennem hele skoleforløbet i kunstneriske og praktiske fagområder, der dels ligger i fagtimer og dels benyttes som metode i den direkte indlæring af hovedfagene.

Ved således at benytte fag og metode bevidst og gensidigt i hinandens tjeneste kan der i det samlede skoleforløb opnås en omfattende almendannelse. Det tilstræbes gennem denne almendannelse at udruste eleverne bedst muligt til morgendagens voksentilværelse med dens stadigt stigende udfordringer.