Skoledagen

Skoledagen begynder med fælles morgensang kl. 8.45. Herefter undervises hver dag indtil kl. 10.40 i det samme hovedfag i 3 til 5 uger.

I de første klasser veksles der mellem ganske få fag, mens eleverne på mellemtrinet og i overskolen har flere eller mange, hvoraf kun nogle få gentages i løbet af skoleåret.

Hovedfag om formiddagen

I grundskolen påbegyndes hovedfagstimen med en musikalsk-rytmisk del for at styrke elevernes udvikling og nærvær i det pågældende hovedfag. Her øves fløjtespil, sang, recitation, dramatisering med mere, som oftest i relation til hovedfaget. I arbejdsstunden herefter gengives de mundtlige fortællinger i tegning og skrift. Fortællestoffet og temaer for hovedfagene udvælges nøje og tilstræbes at passe til elevernes udvikling. Fagenes metoder læres implicit.

Fagtimer om eftermiddagen

Efter hovedfagsundervisningen og den følgende spisepause gives der fagtimer i de fag, som kræver regelmæssig øvelse: sprog, matematik, sang og musik, maling og tegning, gymnastik, eurytmi, sløjd og håndarbejde. Alt efter klassetrin arbejdes der også med keramik, grafik, bogbinding, førstehjælp, landmåling, metalarbejde, træskæring m.m.

Der lægges i skemaet vægt på en god placering af de forskellige fag i forhold til hinanden.