Fag: Dansk, Lærer: JKN


Titel 01: Studieteknik

Omfang: 6 timer (3 hovedfagslektioner á 2 timer)

Faglige mål og fokuspunkter

 • Problemformulering
 • Redegørelse
 • Empiri
 • Induktion
 • Deduktion
 • Abduktion
 • Verifikation
 • Falisfikation
 • Forside
 • Litteraturliste (kilder)
 • Noteapparat (kildehenvisninger)
 • Bilag
 • Videnskabelighed
 • Natur-, samfunds- og humanvidenskab
 • Kausalitet
 • Funktionalitet
 • Intentionalitet
 • Abduktion
 • Induktion
 • Deduktion
 • Metoderefleksion

Kernestof

 • Elevernes kvartalsopgaver (større, skriftlig opgave)

Supplerende stof

Arbejdsformer

 • Læreroplæg
 • Klasseundervisning
 • Individuelle vejledningssamtaler

Titel 02: Genrer, kommunikation og retorik

Omfang: 6 timer (8 lektioner á 45 min.) + fordybelsestid (skr. opg.): 5 timer

Faglige mål og fokuspunkter

 • Genredistinktioner (fiktion og fakta/nonfiktion)
 • Kontraktbegrebet
 • Nonfiktion:Videnskab, jura, reklame.
 • Informerende, regulerende og selvfremstillende talehandlinger.
 • Fiktion:
 • De klassiske hovedgenrer: epik, lyrik, drama (her: novelle, sangtekst, filmmanus)
 • Fiktions- og faktakoder
 • Genreblandinger: essay, multimodalitet (forfatterblog)
 • Formidlingsbevidsthed
 • Kommunikationsanalyse (kommunikationsmodeller)
 • Retoriske appeller: etos, logos, patos
 • Retoriske figurer (bla. anafor, alliteration, antitese, hyperbel, litote mfl.)

Kernestof

Supplerende stof

Arbejdsformer

 • Læreroplæg
 • Klasseundervisning
 • Gruppearbejde
 • Digitale arbejdsformer (søgning, kildevurdering)
 • Analyse af digitale medier
 • Indviduel vejledning og feedback
 • Skriftligt arbejde (fordybelsestid)

Titel 03: Poetik i barok, oplysningstid og romantik

Omfang: 30 timer (15 hovedfagslektioner á 2 timer) + fordybelsestid (hovedfagsperiodehæfte): 7,5 timer

Faglige mål og fokuspunkter

 • Metrik
 • Rytme
 • Skandering
 • Rimtyper
 • Rimmønstre
 • Komposition
 • Litteratur- og kulturhistorie, herunder:
  • Æstetik (opfattelser af det skønne) i…
   • Barok
   • Oplysningstid
   • Følsomhed
   • Romantik
   • Romantisme
  • Kanon (Holberg, Oehlenschläger, Grundtvig, Blicher, HC Andersen – og Kierkegaard)
 • Billedsprog
  • Allegori
  • Antitese
  • Metafor
  • Sammenligning
  • Symbol (vanitas)
 • Argumentation:
  • Påstand, belæg, hjemmel.
  • U/gyldighed ift sandt/falsk.
 • Notetagning
 • Synopsis: problemformulering, underspørgsmål, metodik, konklusion
 • Mundtlig fremlæggelse

Kernestof

Supplerende stof

Arbejdsformer

 • Læreroplæg
 • Klasseundervisning
 • Gruppearbejde
 • Digitale arbejdsformer (søgning, kildevurdering, præsentationsværktøjer)
 • Indviduel vejledning og feedback
 • Individuelle elevoplæg
 • Skriftligt arbejde (fordybelsestid)

Titel 04: Nyhedsgenrer

Omfang: 8,25 timer (11 lektioner á 45 min.)

Faglige mål og fokuspunkter

 • Kommunikationsanalyse
 • Nyhedsformidlingens genrer og rationaler
 • Arkivviden, meningsdannelse, adfærdsregulering, følelsesstimulering
 • Genrernes funktion og anvendelse
 • Samfundets behov for medier (4. statsmagt)
 • Nye genrer og nyhedskriterier
 • Presseetik
 • Skriftlig aflevering: nyhedsopgave (5 fordybelsestimer)

Kernestof

 • Danske nyhedssites og aviser fra perioden august-september 2018.

Supplerende stof

Arbejdsformer

 • Læreroplæg
 • Klasseundervisning
 • Gruppearbejde
 • Netbaseret research
 • Gruppeoplæg

Titel 05: Det moderne gennembrud og tidlig modernisme i Danmark

Omfang: Omfang: 23 timer (ti hovedfagstimer á to timer + fire lektioner á 45 min.)

Faglige mål og fokuspunkter

 • Realisme og socialrealisme
 • Naturalisme
 • Kanonlitt.
 • Norsk
 • Værk
 • Individualisme
 • Modernitet
 • Fortællertyper (alvidende, jeg-, eksplicit, implicit)
 • Impressionisme
 • Replikrealisme
 • “Myte”
 • Analyse, fortolkning og perspektivering
 • Skriftlig aflevering (5 fordybelsestimer)

Kernestof

Supplerende stof

Arbejdsformer

 • Læreroplæg
 • Klasseundervisning
 • Gruppearbejde
 • Netbaseret research
 • Værklæsning
 • Gruppeoplæg
 • Individuelt, skriftligt arbejde

Titel 06: Argumentation

Omfang: 9 timer (12 lektioner á 45 min.)

Faglige mål og fokuspunkter

 • Kommunikationsmodel
 • Toulmins argumentmodel
 • Argumenttyper
  • Tegn
  • Årsag
  • Motivation
  • Klassifikation
  • Generalisering
  • Autoritet
  • Motivation
 • Retorisk vs logisk argumentation
 • Syllogismer
 • Gyldighed og ugyldighed
 • Bevidsthed om hjælpepræmissers rolle i argumentkritik
 • Logik på teoriniveau (slutningsformer: abduktion, deduktion, induktion)
 • Peirces “erkendelsesmotor”.

Kernestof

Supplerende stof

Arbejdsformer

 • Læreroplæg
 • Klasseundervisning
 • Gruppearbejde
 • Netbaseret research
 • Digital dannelse
 • Gruppeoplæg

Titel 07: Lyrik

Omfang: 9 timer (12 lektioner á 45 min.)

Faglige mål og fokuspunkter

 • Undergenrer
 • Følelsesudtryk
 • Den personlige erfaring
 • Situationelle udtryk
 • Fortætning
 • Centrallyrik
 • Normalsprog og brud
 • Brudformer: metaforisk, grammatisk, medialt, semantisk og typografisk.
 • Analyse og fortolkning
 • Aggression og dekonstruktion i nyere, dansk lyrik
 • Skriftlig aflevering: 5 fordybelsestimer

Kernestof

  • Salomos højsang, Bibelen, GT, Højsangen, kap. 5-6.
  • Kristensen, T.: Nat i Berlin (1921)
  • Thomsen, S. U.: På en kirkegård så jeg en sten (1991).
  • Leth, J.: Fausto Coppi (1967).
  • Christensen, I.: af Sommerfugledalen (1991).
  • Moestrup, M.: Hvad betyder det for sommerfuglen (2012).
  • Hagen, C.: af White Girl(2012).
  • Hassan, Y.: af Digte(2013).

Supplerende stof

Arbejdsformer

 • Læreroplæg
 • Klasseundervisning
 • Gruppearbejde
 • Netbaseret research
 • Gruppeoplæg
 • Skriftlig arbejde

Titel 08: Retorik

Omfang: 6,75 timer (8 lektioner á 45 min.)

Faglige mål og fokuspunkter

 • Cicero: emne, afsender, modtager, omstændigheder, sprog.
 • Retorisk arbejdsform: idé, disposition, udformning, memorering, fremføring
 • Stilistik: Høj stil, neutral stil, lav stil, parataktisk og hypotaktisk syntaks
 • Figurer: anafor, assonans, alliteration, antitese, epifor, hyperbel, interjektion, ironi, kiasme, litote, pleonasme, tautologi, retoriske spørgsmål, sarkasme
 • Troper: Sammenligning, metafor, kognitive metaforer, metonymi, symbol, allegori, kunstpause, selvrettelse

Kernestof

 • Martin Luther King: Jeg har en drøm.

Supplerende stof

Arbejdsformer

 • Læreroplæg
 • Klasseundervisning
 • Retorisk arbejdsform: invention, disposition, udformning, memorering, fremførelse af tale med frit, selvvalgt emne.

Titel 09: Højmodernisme

Omfang: 20,25 timer (ni hovedfagstimer á 120 min. + tre lektioner á 45 min.)

Faglige mål og fokuspunkter

 • Modernitet
 • Modernisme
 • Realismekritik
 • Rationalitets- og sprogkritik
 • Avantgarde, herunder futurisme, ekspressionisme, dadaisme og surrealisme
 • Brudæstetik
 • Traditionsopgør -transformation
 • Det ubevidste (Freuds personlighedsmodel).
 • Stream of consciousness
 • Fremlæggelse (5 fordybelsestimer)

Kernestof

Supplerende stof

 • Martinov, N.: Indledning, in: Kunstrevolutionen i mellemkrigstiden, Gyldendal 1990.
 • Martinov, N.: Ekspressionisme, in: Kunstrevolutionen i mellemkrigstiden, læs KUN pdf-slide 2-9.
 • Martinov, N.: Dadaisme, in: Kunstrevolutionen i mellemkrigstiden (læs kun pdf-slide 1-10, der er mange billeder!)
 • Martinov, N.: Surrealisme, in: Kunstrevolutionen i mellemkrigstiden (læs kun pdf-slide 1-8).

Arbejdsformer

 • Martinov, N.: Indledning, in: Kunstrevolutionen i mellemkrigstiden, Gyldendal 1990.
 • Martinov, N.: Ekspressionisme, in: Kunstrevolutionen i mellemkrigstiden, læs KUN pdf-slide 2-9.
 • Martinov, N.: Dadaisme, in: Kunstrevolutionen i mellemkrigstiden (læs kun pdf-slide 1-10, der er mange billeder!)
 • Martinov, N.: Surrealisme, in: Kunstrevolutionen i mellemkrigstiden (læs kun pdf-slide 1-8).

Titel 10: Morfologi, syntaks og grammatik

Omfang: 12 timer (16 lektioner á 45 min)

Faglige mål og fokuspunkter

 • Ordklasser
 • Substantiver
 • køn, kasus og bestemthed
 • Verber
 • - person/tal, tempus (pluskvamperfektum
 • /før datid, præteritum/datid,perfektum/før nutid, præsens/nutid, futurum exactum/før fremtid, futurum/fremtid + perfektum participium/kort tillægsform, præsens participium/lang tillægsform) , diatese (aktiv vs. passiv), modus, aspekt.
 • Adjektiver
 • gradbøjning
 • Adverbier
 • t-bøjning
 • Numeraler
 • mængde og orden
 • Genitiv (hendes/sin)
 • Sammensatte ord
 • Morfemer

Syntaks

 • Subjekt og verballed (nexus)
 • Subjekt og nominativ
 • Kongruens
 • Implicit subjekt
 • Foreløbigt og egentligt subjekt
 • Transitive og intransitive verber
 • Subjektsprædikat
 • Syntagmer 
 • Helsætninger og ledsætninger
 • Kommatering uden startkomma ift semantisk adskillelse af helsætninger, komma efter sidste ledsætning, indskud/tilføjelse, opremsning.

Kernestof

Supplerende stof

Arbejdsformer

 • Individuelt arbejde (it-baserede øvelser)
 • Klassegennemgang

Titel 11: Historisk læsning og metode (jf. historieopgave)

Omfang: 13 lektioner á 45 min. = 9,75 timer.

Faglige mål og fokuspunkter

 • Redegørelse
 • Diskussion
 • Vurdering
 • Analyse
 • Fortolkning
 • Perspektivering
 • Henvisning
 • Citatteknik
 • Litteraturliste
 • Noteapparat
 • Skriveøvelser (inkl. fordybelsestid)

Kernestof

Supplerende stof

Arbejdsformer

 • Klasseuv.
 • Gruppearbejde
 • Indviduelt arbejde: skriveøvelser
 • Oplæsning og respons
 • Redigering

Titel 12: Lars von Trier (filmforløb)

Omfang: 11,25 timer (15 lektioner á 45 min.)

Faglige mål og fokuspunkter

 • Genrebevidsthed (kontraktforhold)
 • Genreblandinger
 • Forløbsanalyse
 • Montageanalyse
 • Filmiske stilforhold (lys, lyd, montage)
 • Karaktertegning
 • Miljøbeskrivelse
 • Tematisk analyse
 • Intertekstualitet (ref. Bibelen, GT og NT)
 • Dogme ‘95
 • Perspektivering
 • Fordybelsestid (skriftlighed)
 • Receptionsanalyse

Kernestof

 • Trier, L. v.: Dogville (2003). VÆRK
 • Trier, L. v.: Idioterne (1998). 

Supplerende stof

 

Arbejdsformer

 • Klasseuv.
 • Klassediskussion
 • Gruppearbejde
 • Skriftligt arbejde
 • It-baseret research ift receptionsanalyse

Titel 13: Karen Blixen (kanon/tekstanalyse)

Omfang: 4,5 timer (6 lektioner á 45 min.)

Faglige mål og fokuspunkter

 • Kulturhistorie
 • Kanonlæsning (værk)
 • Tekstanalyse
 • Nykritisk metode

Kernestof

 • Blixen, K.: Sorg-Agre (1943).

Supplerende stof

 • Fibiger mfl.: Litteraturens veje. 

Titel 14: Semantik og billedanalyse

Omfang: 6 timer (8 lektioner á 45 min.)

Faglige mål og fokuspunkter

 • Semantiske skemaer

 • Denotation og konnotation (merbetydning)

 • Semiotik: Saussure, tegn, signifié, signifiant 

 • Langue og parole 

 • Roland Barthes, paradigme, syntagme

 • Udvidet tekst- (og kontekst-)begreb

 • Kulturhistorie

 • Billedanalysemodeller

  • objektiv beskrivelse

  • komposition mm.

  • subjektiv oplevelse

  • essens

Kernestof

Supplerende stof

Arbejdsformer

Læreroplæg, klasseundervisning, gruppearbejde, gruppeoplæg.

Titel 15:Kreativ skrivning (journalistik)

Omfang: 6 timer (8 lektioner á 45 min.) + Fordybelsestid: 5 timer. 

Faglige mål og fokuspunkter

 • New Journalism

 • Gonzojournalistik

 • Reportage

 • Portræt

 • Portrætinterview

 • Featureartikel

 • Graverjournalistik (dybdeborende)

 • Biografi

 • Kreativ skrivning

Kernestof

Supplerende stof

Arbejdsformer

 • Læreroplæg

 • Klassediskussion

 • Gruppearbejde

 • Gruppefremlæggelser

 • Skriftligt arbejde

Titel 16: Litteraturhistorie: fra det 20. til det 21. århundrede

Omfang: 13 timer (5 lektioner á 2 timer + 4 lektioner á 45 min.) + Fordybelsestid: 3 timer.

Faglige mål og fokuspunkter

 • Konfrontationslyrik

 • Modernisme

 • Kanon: Rifbjerg, Seeberg.

 • Frigørelse og fremmedgørelse

 • Feminisme

 • (Neo)liberalisme

 • Globalisering

 • Minimalisme

 • Postmodernisme

 • Aktuel realisme

 • Pastiche

Kernestof

 • Tarantino, Q.: Pulp Fiction, 1994.

Supplerende stof

Arbejdsformer

 • Læreroplæg

 • Klasseundervisning

 • Gruppearbejde

 • Skriftlig opgave

Titel 17: Kreativ skrivning (essayistik)

Omfang: 6 timer (8 lektioner á 45 min.) + Fordybelsestid: 5 timer.

Faglige mål og fokuspunkter

 • Essaygenren

 • Tekstkollage (konstellation)

 • Genrebrud

 • Argumentation

 • Modernitetskritik

 • Fremskridtskritik

Kernestof

Supplerende stof

Arbejdsformer

 • Læreroplæg

 • Klassediskussion

 • Individuelle oplæg

 • Skriftligt arbejde

Titel 18: Sociolingvistik

Omfang: 4,5 timer (6 lektioner á 45 min.)

Faglige mål og fokuspunkter

 • Dialekt

 • Kronolekt

 • Sociolekt

 • Etnolekt

Kernestof

Supplerende stof

Arbejdsformer

Klasse-uv

Gruppearbejde

Gruppeoplæg

Titel 19. Litteratur i nutiden II

Omfang: 13 timer (5 lektioner á to timer + 4 lektioner á 45 min.)

Faglige mål og fokuspunkter

 • Ny realisme

 • It-litteratur

 • Nyfeminisme

 • Identitetspolitik

 • Moralkritik

 • Performativ biografisme

 • Mandebilleder

 • Kapitalismekritik

 • Globaliseringsbilleder

 • Religionskritik

Kernestof

 • Aidt, N. M.: Bulbjerg (2006). Læs frem til pdf-slide 4, linje 12.

Supplerende stof

Arbejdsformer

Læreroplæg, klasseundervisning, gruppearbejde, gruppeoplæg, research.

Titel 20: Mundtlighed og remediering

Omfang: 16 timer + Fordybelsestid: 5 timer + TP-timer og praktikprojekt-timer.

Faglige mål og fokuspunkter

 • Remediering

 • Kommunikationsmodel

 • Modtagerbevidsthed

 • Produktion af udstilling

 • Produktion af individuelle opgaver

 • Professionsafklaring

 • Produktion af oplæg til forskellige målgrupper

 • Offentliggørelse af film, egne værker, herunder bøger, musik, kunsthåndværk og billedkunst

Kernestof

Elevernes årsopgaver:

 • Landskabsfotografering

 • Kvindeliv i Afrika

 • Kvindemode 1920-2020

 • Raplyrik

 • Boksning

 • Lykkebegreber

 • Hestedressur

 • Papirklip

 • Kost og træning

 • Kvindekroppen

 • Vold i parforhold

 • Tegning og lyrik

 • Spilprogrammering

 • Magasinproduktion

 • Elektromagnetisme

 • Ishockey

 • Mode, kulturpåvirkning og kulturel appropriering

 • Fotografi, destruktion og skabelse

 • Klavermusik og billedkunst

 • Colours in between: produktion af et musikalbum

 • Hjernen

 • Monolog (teater)

 • Marco Evaristti

 • Flysikkerhed

Arbejdsformer

 • Individuelt, skriftligt arbejde.

 • Praktisk udstillingsarbejde.

 • Pitching med forskellige publikumstyper (små børn, unge elever, offentlighed: ca 500 mennesker I Herlev medborgerhus)

Titel 21: Akademisk skrivning

Omfang: 4,5 timer (6 lektioner á 45 min.) + Fordybelsestid: 3 timer.

Faglige mål og fokuspunkter

 • Gennemgang af anonymiserede SSO-opgaver med forskellige fagkombinationer (og faglige niveauer)

 • Komposition og struktur

 • Argumentation

 • Problemformulering

 • Taksonomi

 • Redegørelse

 • Diskussion

 • Analysemetoder

 • Fortolkningsstrategier

 • Vurdering

 • Perspektivering

Kernestof

 • Seks anonyme  SSO-tekster fra hhv. KVUC og Gentofte HF.

Arbejdsformer

 • Læreroplæg

 • Klasseundervisning

 • Skriftlig opgave

Titel 22: Litteratur i nutiden III

Omfang: 17,5 timer + Fordybelsestid: 5 timer.

Faglige mål og fokuspunkter

 • Dystopier mellem individuel og social erfaring

 • Klimakrise

 • Teknologikritik

 • Science Fiction

 • Fremmedgørelseslitteratur

 • Magtkritik

 • Kritik af magtkritikkens diskurs

 • Analyse og fortolkning

 • Perspektivering

Kernestof

Arbejdsformer

 • Læreroplæg

 • Individuelt arbejde

 • ZOOM-møder

 • Skriftligt arbejde

 • Nb. Forløbet blev afholdt i Corona-perioden, hvor eleverne var hjemme.