Fag: Dansk 10. kl. (Timer overføres til hf)
 Lærer: JKN


Titel 01: Studieteknik

Omfang: 6 timer (3 hovedfagslektioner á 2 timer)

Faglige mål og fokuspunkter

 • Problemformulering
 • Redegørelse
 • Empiri
 • Induktion
 • Deduktion
 • Abduktion
 • Verifikation
 • Falisfikation
 • Forside
 • Litteraturliste (kilder)
 • Noteapparat (kildehenvisninger)
 • Bilag
 • Videnskabelighed
 • Natur-, samfunds- og humanvidenskab
 • Kausalitet
 • Funktionalitet
 • Intentionalitet
 • Abduktion
 • Induktion
 • Deduktion
 • Metoderefleksion

Kernestof

 • Elevernes kvartalsopgaver (større, skriftlig opgave)

Supplerende stof

Arbejdsformer

 • Læreroplæg
 • Klasseundervisning
 • Individuelle vejledningssamtaler

Titel 02: Genrer, kommunikation og retorik

Omfang: 6 timer (8 lektioner á 45 min.) + fordybelsestid (skr. opg.): 5 timer

Faglige mål og fokuspunkter

 • Genredistinktioner (fiktion og fakta/nonfiktion)
 • Kontraktbegrebet
 • Nonfiktion:Videnskab, jura, reklame.
 • Informerende, regulerende og selvfremstillende talehandlinger.
 • Fiktion:
 • De klassiske hovedgenrer: epik, lyrik, drama (her: novelle, sangtekst, filmmanus)
 • Fiktions- og faktakoder
 • Genreblandinger: essay, multimodalitet (forfatterblog)
 • Formidlingsbevidsthed
 • Kommunikationsanalyse (kommunikationsmodeller)
 • Retoriske appeller: etos, logos, patos
 • Retoriske figurer (bla. anafor, alliteration, antitese, hyperbel, litote mfl.)

Kernestof

Supplerende stof

Arbejdsformer

 • Læreroplæg
 • Klasseundervisning
 • Gruppearbejde
 • Digitale arbejdsformer (søgning, kildevurdering)
 • Analyse af digitale medier
 • Indviduel vejledning og feedback
 • Skriftligt arbejde (fordybelsestid)

Titel 03: Poetik i barok, oplysningstid og romantik

Omfang: 30 timer (15 hovedfagslektioner á 2 timer) + fordybelsestid (hovedfagsperiodehæfte): 7,5 timer

Faglige mål og fokuspunkter

 • Metrik
 • Rytme
 • Skandering
 • Rimtyper
 • Rimmønstre
 • Komposition
 • Litteratur- og kulturhistorie, herunder:
  • Æstetik (opfattelser af det skønne) i…
   • Barok
   • Oplysningstid
   • Følsomhed
   • Romantik
   • Romantisme
  • Kanon (Holberg, Oehlenschläger, Grundtvig, Blicher, HC Andersen – og Kierkegaard)
 • Billedsprog
  • Allegori
  • Antitese
  • Metafor
  • Sammenligning
  • Symbol (vanitas)
 • Argumentation:
  • Påstand, belæg, hjemmel.
  • U/gyldighed ift sandt/falsk.
 • Notetagning
 • Synopsis: problemformulering, underspørgsmål, metodik, konklusion
 • Mundtlig fremlæggelse

Kernestof

Supplerende stof

Arbejdsformer

 • Læreroplæg
 • Klasseundervisning
 • Gruppearbejde
 • Digitale arbejdsformer (søgning, kildevurdering, præsentationsværktøjer)
 • Indviduel vejledning og feedback
 • Individuelle elevoplæg
 • Skriftligt arbejde (fordybelsestid)